Family Serranidae: Rockcods

Common name Scientific name Family Order
Redstripe Basslet Pseudanthias fasciata Serranidae Perciformes
Oval Rockcod Triso dermopterus Serranidae Perciformes
Yellowedge Coronation Trout Variola louti Serranidae Perciformes
White-edge Coronation Trout Variola albimarginata Serranidae Perciformes