Image: Painting 'Mandara Giri' by Nyoman Mandra, Balinese Artist

Painting 'Mandara Giri' by Nyoman Mandra, Balinese Artist

Painting Mandara Giri by Nyoman Mandra, Balinese artist, Kamasan, October 2010. 

Photographer:
Siobhan Campbell
Rights:
© Siobhan Campbell

Last Updated: