Image: Common Stargazer burying into a silty substrate

Common Stargazer burying into a silty substrate

A Common Stargazer burying into a silty substrate.

Photographer:
Ákos Lumnitzer
Rights:
© Ákos Lumnitzer

Last Updated:

Tags fish, ichthyology, Eastern Stargazer, Kathetostoma laeve, sandy bottom, Common Stargazer, Uranoscopidae,