Family Serranidae: Rockcods

Common name Scientific name Family Order
Mirror Basslet Pseudanthias pleurotaenia Serranidae Perciformes
Black Rockcod Epinephelus daemelii Serranidae Perciformes
Queensland Groper Epinephelus lanceolatus Serranidae Perciformes
Purple-Queen Pseudanthias tuka Serranidae Perciformes